Algemene Voorwaarden

Je bent hier:

Artikel 1
De ontvangst door onze klanten van brieven en documenten, waarbij onze algemene verkoopsvoonvaarden gevoegd zijn, geldt voor hen als de aanvaarding van het geheel van de bepalingen ervan, en het verzaken aan hun eigen algemene voorwaarden.

Artikel 2
Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend. Zij kunnen ten allen tijde herroepen of gewijzigd worden. Om geldig te zijn, moet een bestelling schriftelijk worden doorgegeven. Elke bestelling verbindt de koper onherroepelijk. Zij kan niet geannuleerd worden zonder onze schriftelijke toestemming. Het contract wordt enkel afgesloten na het aanvaarden van de bestelling onzerzijds. De verbintenissen, aangegaan door onze agenten, vertegenwoordigers 0f makelaars, binden ons niet en zon enkel geldig mits onze schriftelijke bevestiging.

Artikel 3
De goederen worden verkocht en als aanvaard beschouwd in onze kantoren en magazijnen, wat ook de plaats, wijze of de voorwaarden van de levering mogen zijn. Zij worden vervoerd op kosten, risico en gevaren van de bestemmeling. De technische kenmerken verklaart de koper volledig te kennen.

Artikel 4
De leveringstermijnen zijn enkel bindend wanneer wij ze uitdrukkelijk hebben aangegeven, en schriftelijk aanvaard hebben. Zij zijn veranderlijk naargelang de beschikbare voorraad. Elke eventuele vertraging van onzentwege kan niet leiden tot het toepassen van een strafbeding, noch reden zijn voor de ontblnding van de overeenkomst. Omstandigheden onafhankelijk van onze wil van Zulke aard dat de uitvoering van het contract niet meer billijk van ons vereist kan worden, en gevallen van overmacht, geven ons het recht het contract geheel of gedeeltelijk op te zeggen. Zonder verplichting tot schadevergoeding, bijvoorbeeld met name: -verbod tot invoer of uitvoer -door de officiële instanties uitgevaardigde maatregelen. Die de levering onmogelijk, moeilijk of aanzienlijk lastiger maken dan op het moment toen het contract werd afgesloten, onderbreking in spoor- of luchtverkeer, stakingen, brand, enz.

Artikel 5
Indien het vertrouwen van de verkoper in de kredietwaardigheid van de koper geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de koper en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen, die het vertrouwen in de goede uitvoering der door koper aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behoudt de verkoper ZICh het recht voor, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden, de gehele bestelling 0f een gedeelte ervan op schoften en van de koper geschikte waarborgen te eisen. Indien de koper weigert hierop in te gaan, behoudt de verkoper zich het recht voor de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren. Dit alles onverminderd de rechten van de verkoper op alle schadevergoedingen en intresten.

Artikel 6
Geen enkele klacht is aanvaardbaar tenzij ze aangetekend en schriftelijk geformuleerd werd binnen de 8 dagen na ontvangst van de goederen. Geen enkele terugzending is toegestaan zonder ons voorafgaandelijk schriftelijk akkoord dat de natuur, hoeveelheid en waarde preciseert van de goederen die er eventueel het voorwerp van zouden uitmaken. Het schort in geen geval de opeisbaarheid van de verschuldigde bedragen op.

Artikel 7
Behoudens bijzondere contractuele bepalingen, hebben onze aanbiedingen en prijslijsten een puur indicatief karakter. Indien, na het aanvaarden van de bestelling of tijdens de uitvoering ervan, de prijzen zouden stijgen om redenen onafhankelijk van onze wil. vb. stijging van de prijs der grondstoffen, van de loonkosten, van de sociale lasten, enz. zijn wij gerechtigd de overeengekomen prijzen te verhogen in verhouding met deze stijgingen.

Artikel 8
Behoudens andersluidende en schriftelijke bepaling, zijn de facturen ten volle contant betaalbaar. Wissels, kwijtschriften, het aanvaarden van de vereffening of het portvrijdom der vrachtkosten brengen geen schuldvernieuwing teweeg, noch een afwijking van de huidige clausule of de andere verkoopsvoorwaarden.

Artikel 9
Elk bedrag dat onbetaald blijft op zijn venvaldag, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling rente geven berekend op basis van de Belgische wettelijke intrestvoet vermeerderd met 2%, met een minimum intrestvoet van 12%. In geval van niet betaling op de vervaldag, behoudt de verkoper zich het recht voor het bedrag van de factuur met 10% te verhogen, met minimum van 250,00 €. De niet betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. Onverminderd kopers risico met betrekking tot de goederen, behoudt de verkoper zich het eigendomsrecht op de geleverde goederen voor tot volledige betaling van de prijs. De betaalde voorschotten blijven de verkoper ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop. De betalingen geschieden op de kantoren van de firma Feryn n.v.

Artikel 10
In geval van volledige niet-betaling van de prijs en alle bijkomstigheden, in geval van beslaglegging ten laste van de koper, van concordaataanvraag, van faillietverklaring, van publicatie van een geprotesteerde wissel of de in vereffening stelling van de medecontractant, vooraleer de betaling werd uitgevoerd, behoudt onze maatschappij zich het recht voor om van rechtswege en zonder ingebrekestelling de verbreking van het lopende contract in te roepen, evenals van alle nog uit te voeren contracten en de nog lopende bestellingen, door middel van het versturen van een aangetekende brief die een vernietiging van rechtswege teweegbrengt. In geval van verbreking ten nadele van de koper, is aan onze maatschappij een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 30% van de totale verkoopsprijs, wat niet kan beletten dat onze maatschappij een hogere schadevergoeding kan eisen als zij bewijs levert dat de opgelopen schade 30% overschrijdt.

Artikel 11
De waarborg is één jaar geldig, te rekenen vanaf de leveringsdatum en dit uitsluitend voor alle constructiefouten of voor eventuele gebreken in de grondstoffen. De waarborg beperkt zich tot het kosteloos herstellen of vervangen der stukken die door onze technische dienst erkend worden als aangetast door constructiefout of gebrek in de grondstof. Er kan geen sprake zijn van schadevergoeding. De kosten van demonteren, verpakken en herplaatsen vallen niet onder de waarborg en zijn ten laste van de cliënt. De waarborg is niet toepasselijk in geval er een beschadiging gebeurde door ongepaste behandeling, onderhoud of gebruik of foutieve plaatsing. De waarborg vervalt indien er na de levering andere onderdelen worden aan toegevoegd, aangeschaft of veranderd. Jaarlijks onderhoud vereist.

Artikel 12
Wanneer de plaatsing door onze zorgen geschiedt dan zijn echter niet voorzien: alle kapwerk — het aanwerken van deuren en poorten met gelijk welk materiaal — het aanspuiten langs de buitenzijde met plastiek of dgl. — glaswerk.
Tijdens de duur van onze werkzaamheden moet alle verkeer op die plaats onderbroken zijn, moet de plaats van het werk ontruimd zijn, zoniet wordt 30,00 € per uur aangerekend voor verplaatsingskosten. Een elektriciteitsvoorziening van 220 V, 20 ampère, moet aanwezig zijn in een straal van 10 meter, voor het aanschakelen van ons elektrisch materiaal. Wanneer een bestaande afsluiting door ons moet worden uitgebroken, zijn wij niet verantwoordelijk voor welke schade dan ook, die hierdoor zou kunnen ontstaan aan het gebouw of de aansluiting. De koper dient in acht te nemen dat tijdens onze werkzaamheden stof ontstaat door boor- en slijpwerk. De koper dient zelf over te gaan tot afdekking van de site bij gebreke waarvan de koper zelf de verantwoordelijkheid draagt voor de gevolgen van het stof.

Artikel 13
De koper is gebonden de verankering van de geleverde materialen onmiddellijk uit te voeren alsook het rondom aanwerken van beton en het dicht gieten van de bevloering of sokkel. Onze firma aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid in geval van schade of ongeval welke zouden voorkomen door gebruik van onze materialen door klanten of derden.

Artikel 14
Met deze opdracht geeft de koper de toelating reclame van de N.V. Feryn op zijn eigendom aan te brengen.

Artikel 15
In geval van betwisting is het Vredegerecht van Grimbergen bevoegd evenals de Rechtbank van Koophandel te Mechelen en de Rechtbank van Eerste Aanleg te Mechelen.

Article 1
La réception par nos clients des lettres et documents auxquels nos conditions générales de vente sont annexées vaut acceptation par ces derniers de l’intégralité de leurs dispositions et renonciation à leurs propres conditions générales.

Article 2
Toutes nos offres sont faites sans engagement. Elles peuvent toujours être rétractées ou modifiées. Pour être valable, une commande doit être passée par écrit. Toute commande engage irrévocablement l’acheteur. Elle ne pourra être annulée sans notre accord écrit. Le contrat ne sera conclu qu’après acceptation de la commande par nos soins. Les engagements pris par nos agents, représentants ou courtiers ne nous lient pas et ne Sont valables qu’après notre confirmation écrite.

Article 3
Les marchandises Sont vendues et réputées agréées dans nos bureaux et magasins quels que soient Ie lieu, Ie mode et les conditions de la livraison. Elles voyagent aux frais, risques et périls du destinataire. L’acheteur déclare connaître parfaitement les caractéristiques techniques.

Article 4
Les délais de livraison ne sont de rigueur que si nous les avons expressément stipulés et acceptés par écrit. Ils varient en fonction du stock disponible. Tout retard éventuel dans notre chef ne peut entrainer l’application d’une pénalité, ni donner lieu à la résolution du contrat. Les circonstances indépendantes de notre volonté, de telle nature que l’exécution du contrat ne puisse équitablement plus être exigée de nous, et les cas de force majeure nous donnent Ie droit de résilier Ie contrat en tout ou en partje, sans obligation d’indemnisation, par exemple notamment : -défense d’importation ou d’exportation, -mesures édictées par les instances officielles rendant les fournitures impossible, difficiles ou notablement plus onéreuses qu’au moment de la conclusion du contrat , -arrêt du trafic ferroviaire ou aérien, grèves, incendies, etc…

Article 5
S’il apparaît au vendeur que Ie Crédit de l’acheteur se détériore, notamment s’il y a des mesures d’exécution judiciaires prises contre l’acheteur et/ou en cas d’événements qui mettent en question la bonne exécution des engagements pris ou les rendent impossibles, Ie vendeur se réserve Ie droit, même si les marchandises ont déjà été totalement ou partiellement expédiées, de suspendre totalement ou partiellement la commande et d’exiger les garanties nécessaires. En cas de refus de l’acheteur, Ie vendeur se réserve Ie droit d’annuler entièrement ou partiellement la commande. Tout Ceci sans préjudice des droits du vendeur à tous dommages et intérêts.

Article 6
Aucune réclamation ne sera recevable si elle n’est formulée par écrit recommandé dans les huit jours de la réception de la marchandise. Aucun retour n iest admis sans notre accord préalable écrit précisant la nature, la quantité et la valeur des marchandises qui en feraient éventuellement l’objet. II ne suspend en aucun Cas l’exigibilité des sommes dues.

Article 7
Sauf dispositions contractuelles particulières, nos offres et nos listes de prix ont un caractère purement indicatif. Si, après l’acceptation d’une commande ou pendant l’exécution de celle-ci, les prix augmenteraient pour de raisons indépendantes de notre volonté, par exemple: hausse du prix des matières premières, du coût des salaires, des charges sociales, etc. Nous sommes autorisés à majorer les prix convenus de manière proportionnelle à ces hausses.

Article 8
Sauf stipulation contraire et écrite, les factures Sont payables au grand comptant. Les traites, quittances, l’acceptation du règlement ou Ie franco de port n’opèrent ni novation, ni dérogation à la présente clause ou aux autres conditions de vente.

Article 9
Toute somme non payée à l’échéance porte de plein droit et sans mise en demeure intérêt au taux d’intérêt Iégal belge majoré de 2%, avec un taux d’intérêt de 12% au minimum. En cas de non paiement d’une facture à son échéance, Ie vendeur se réserve Ie droit d’augmenter son montant de 10% avec un minimum de 250,00 €. Le non paiement d’une seule facture à son échéance rend exigible de plein droit Ie solde dû sur toutes les autres factures, même non échues. Le vendeur se réserve la propriété des marchandises jusqu’au paiement complet. Les risques Sont à charge de l’acheteur. Les acomptes pourront être conservés pour couvrir les pertes éventuelles à la revente. Les paiements se font dans les bureaux de la société Feryn n.v.

Article 10
En cas de non-paiement intégral du prix et de tous les accessoires, en Cas de saisie à charge de l’acheteur, de demande de concordat, d’assignation en faillite, de publication d’une traite protestée ou de mise en liquidation du co-contractant, avant que Ie paiement n’ait été effectué, notre société se réserve Ie droit de soulever de plein droit et sans mise en demeure, la résolution du contrat en cours ainsi que de tous les contrats à exécuter et commandes en cours, moyennant l’envoi d’une lettre recommandée qui opère résolution de plein droit. En cas de résolution du contrat aux torts de l’acheteur, il sera dû à notre société une indemnité forfaitaire de 30% du prix de vente total, qui ne fait pas obstacle à ce que notre société exige une indemnisation supérieure si elle apporte la preuve que les dommages subis dépassent 30%.

Article 11
Le garantie est valable un an à dater de la livraison et ce à l’exclusion de tout vice de construction ou d’éventuels défauts aux matières premières. La garantie se limite à la réparation ou au changement gratuit des pièces que nos techniciens ont estimé contenir un vice de construction ou un défaut de matières premières. II ne pourra s’agir, en aucune manière, d’indemnité. Les frais de démontage, d’emballage, de transport et de remplacement ne Sont pas compris dans la garantie et Sont à charge du client. La garantie n’est pas d’application en cas de dommage occasionné par manipulation, entretien ou utilisation impropres ou placement fautif. La garantie prend fini si, après livraison, d’autres pièces sont ajoutées, supprimées ou modifiées. Entretien annuel obligatoire.

Article 12
Si l’installation s’exécute par nos soins, ne Sont pas prévus: toute maçonnerie, tout bouchage de jointures et d’interstices, aux portes ou aux portails sans distinction du matériel utilisé, les travaux de finition à la face externe à l’aide de matière plastique ou analogue et Ie vitrage. II faut que, au cours de la durée de nos travaux, toute circulation soit suspendue à l’endroit des travaux et que les lieux de travail soient dégagés sinon des frais de déplacement de 30,00€ à l’heure vous seront comptés.
Une alimentation en électricité de 220 V, 20 A doit être pourvue dans un rayon de 1 0 mètres pour Ie branchement de nos appareils électriques. Quand une clôture déjà existante doit être enlevée ou démolie par nous, nous ne sommes aucunement responsables de n’importe quel dommage causé au bâtiment ou à la clôture elle-même. Le client doit en tenir compte que les travaux de forage et de palissage provoquent de la poussière. Le client doit lui-même bâcher l’endroit des traveaux. Autrement Ie client porte lui-même toute responsabilité au conséquences de la poussière.

Article 13
Le client est tenu à exécuter immédiatement la fixation du matériel livré, de même que Ie bétonnage tout autour et Ie jointement du carrelage ou du soubassement. Notre firme décline toute responsabilité en cas de dommages ou accidents résultant d’un usage de nos matériaux par des clients ou par un tiers.

Article 14
Par cet ordre, l’acheteur nous autorise à installer de la publicité de la S.A. Feryn Sur sa propriété.

Article 15
En cas de contestation, Ie Tribunal de Paix de Grimbergen est compétent ainsi que Ie Tribunal de Commerce de Malines et Ie Tribunal de Première Instance de Malines.